10457657_529552527181670_5426131833362118676_o

嘩, 好細粒既蘋果呀! 咦? 唔係喎, 嘩嘩嘩, 好大粒既車厘子呀!!!


大過5蚊銀既金盒裝32-34mm塔斯曼尼亞車厘子終於落機啦, 快d去FruityGoody接機啦
市場參考價成8百幾蚊 (2kg), Goody震撼價599蚊一盒(2kg), 有買襯手啦.
註: 來訪機位有位有限, 限量50盒, 賣完即止!
Yummy!!!

Tagged on: